Regulamin sklepu online SUPERTRAPEZ ®

§ 1
Wstęp 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Sklepu internetowego SUPERTRAPEZ ®, dostępny pod adresem internetowym www.supertrapez.pl prowadzony jest przez Paweł Wilkus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPHU Supertrapez wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 735-214-33-86 (dalej Serwis). Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określają prawa i obowiązki klientów serwisu. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikami Serwisu, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby administratora.

§ 2
Definicje

Użytym w Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
1) Regulamin – Niniejszy regulamin sklepu.
2) Serwis – serwis internetowy działający w imieniu Paweł Wilkus
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U „SUPERTRAPEZ” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 735-214-33-86
3) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Paweł Wilkus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U „SUPERTRAPEZ” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 735-214-33-86
4) Użytkownicy Serwisu – klienci serwisu
5) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
6) Klient – osoba fizyczna lub prawna lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa może zostać zawarta Umowa sprzedaży.
7) Sprzedawca – oznacza Paweł Wilkus prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.P.H.U „SUPERTRAPEZ” wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 735-214-33-86
8) Dostawca – oznacza transport własny Sprzedawcy, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów
9) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą
10) Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3
Usługi Serwisu

1. Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresem: www.supertrapez.pl Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest sprzedaż hurtowa i detaliczna przedmiotów wystawionych w sklepie online. 
2. Przed złożeniem Zamówienia każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie składania Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Kontakt ze sprzedawcą Adres Sprzedawcy: Skawa 765, 34-713 Skawa
Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@supertrapez.pl
Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 600 100 506
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: ……………………..

§ 4
Zamówienia towaru w serwisie

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej nie stanowią oferty Sprzedawcy rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży. 
2. Klient może składać zamówienia wyłącznie w następujący sposób:
a. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
b. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
c. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
d. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób
dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
e. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. Klient składający zamówienie wskazuje nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz ilość Towaru jaką chciałby zamówić. Klient wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia – w razie, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. W wiadomości mailowej zwrotnej Sprzedawca informuje Klienta o: cenach jednostkowych, cenie łącznej wybranych Towarów, czasie realizacji zamówienia oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy.
5. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
6. Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazuje Klientowi informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Sprzedawca nie przewiduje możliwości wypowiedzenia i odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży na odległość, co klient akceptuje bezwarunkowo zawarciem transakcji za pośrednictwem serwisu.
8. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 dni do 14 dni. Roboczych.
9. Czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu względem przesłanej Klientowi oferty z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, w szczególności z przyczyny wydłużenia czasu realizacji zamówienia przez producenta/dystrybutora Towaru lub wydłużenia czasu dostawy Towaru przez Dostawcę. O nowym terminie realizacji zamówienia klient zostanie poinformowany odrębną wiadomością mailową.

§ 5
Płatność za Towar 

1. o dokonaniu zakupu Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w terminie do 3 dni.
2. Płatność za zamówione Towary następuje poprzez:
a) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy),
b) płatność za pobraniem – zapłata za Towar Dostawcy (firmie kurierskiej) przy jego odbiorze,
c) płatność gotówką – zapłata za Towar Sprzedawcy w przypadku odbioru Towaru z magazynu Sprzedawcy.
2. W wypadku niedokonania przez Klienta z płatności, o której mowa w ust. 1 powyżej Umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostawy Towaru Klientowi.
3. Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty za zamawiamy Towar w całości albo części (w postaci zadatku), niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności.
4. Sprzedawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT i wystawia faktury za sprzedany Towar.
5. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia elektronicznej faktury bez podpisu Sprzedawcy i wysłania jej na adres e-mail Klienta. Na ww. adres Sprzedawca prześle wezwania do zapłaty i noty odsetkowe w przypadku braku terminowych płatności.
6. W przypadku wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności Klient jest zobowiązany dokonać płatności za Towar w terminie wskazanym na fakturze.
7. W przypadku niedokonania terminowej płatności zgodnie z ust. 6 powyżej Sprzedawca jest upoważniony do naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 6
Dostawa Towaru 

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca o kosztach realizacji zamówienia informuje za pośrednictwem poczty elektronicznej podczas przyjmowania zamówienia do realizacji.
3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta na wskazany przez niego adres.
4. W chwili wydania Towaru Dostawcy (firmie kurierskiej) na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia.
5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient jest zobowiązany niezwłocznie zażądać od pracownika Dostawcy spisania protokołu celem ustalenia odpowiedzialności Dostawcy (firmy kurierskiej).
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie Towaru.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia
terminu, w którym Klient będzie obecny.
8. W przypadku nieodebrania przesyłki od Dostawcy (firmy kurierskiej) w wyniku, którego dojdzie do zwrotnego dostarczenia zamówionego Towaru do Sprzedawcy przez Dostawcę, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztu dostawy i zwrotu Towaru, w przeciwnym razie Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary 5 umownej w wysokości do 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz przeniesienia powstałej z tego tytułu wierzytelności na firmę windykacyjną wybraną przez Sprzedawcę. Kara umowna może zostać potrącona przez Sprzedawcę z wpłaconego zadatku, a gdy okaże się on niewystarczający na pokrycie kary umownej, Sprzedawca może dochodzić pozostałej kwoty na zasadach ogólnych.
9. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, podając koszt dostawy i zwrotu Towaru jaki Klient jest zobowiązany uiścić w związku z nieodebraniem zamówionego Towaru od Sprzedawcy.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej Sprzedawca może ustalić z Klientem ponowny termin i koszt Dostawy Towaru, nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 8 powyżej. 

§ 7
Postępowanie reklamacyjne. 

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Użytkownicy Serwisu mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Biuro@ksupertrapez.pl
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail.
5 Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta. 6
6. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, a gdyby to nie było możliwe to przesyła na adres siedziby Klienta

§ 8
Odpowiedzialność Sprzedawcy 

1. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny za Towar. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.
2. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.
3. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony internetowej, poczty elektronicznej lub telefonicznie zawierane są w języku polskim i stosuje się do nich prawo polskie.
4. Informacje i cenniki zamieszczone na Stronie internetowej odnoszące się do Towarów na niej prezentowanych, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest
prawo polskie.
6. W przypadku gdy Strony nie dojdą do porozumienia na drodze polubownej, sądem właściwym miejscowo i rzeczowo do rozpatrywania spraw spornych powstałych na gruncie zawartej Umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia
zamówienia przez Klienta.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.